נוהגים לקרוא בלילה שלפני המילה, הנקרא "ברית יצחק", מאמרי זוהר אלו מפרשת לך לך דף צ' ע"ב, ואחר כך שרים ואוכלים מגדנות. ולפני הלימוד יאמרו בקשה זו:

La veille de la Brit Milah, il est d'usage de lire cet extrait du Zohar, Paracha Lekh Lekha Page 92 à 95
que vous pourrez trouver sur
http://www.chabad.org/library/article.asp?AID=145053


Selon certaines coutumes, la lecture commence au paragraphe
וַיְהִי אַבְרָם בֶּן תִּשְׁעִים שָׁנָה" וְגוֹ' (בראשית יז, א). רִבִּי יוֹסֵי פָּתַח: "וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים לְעוֹלָם יִירְשׁוּ אָרֶץ" וְגוֹ'

Note: si vous imprimez ce texte, il convient après usage de le garder ou de le mettre à la guenizah, car il contient des versets avec le Nom Divin.